تغيير نگرش حجاج از قرار دادی به تكوينی راه‌كار توجه به فهم اعمال حج است
55 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : امور حج و زیارت صداوسیما
تعداد شرکت کننده : 0